Business is booming.

Политика на поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА 7DNIBLAGOEVGRAD.BG

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.1. 7dniblagoevgrad.bg е информационен сайт, собственост на „МЕДИЯ ГРУП ПРЕС” ООД, ЕИК: 205130590, с адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово” 72 Б, ет.2.

Чл.2. Всяко лице, което е заредило на браузъра си 7dniblagoevgrad.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с Общите условия и ако лицето не желае да ползва услугите на 7dniblagoevgrad.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

Чл.3. Използването на сайта 7dniblagoevgrad.bg обвързва посетителите с настоящите Общи условия.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.4. (1) 7dniblagoevgrad.bg предоставя собствена информация, информация от публични източници, както и информация, която има право да предоставя въз основа на споразумение с други медии.
(2) Информацията, публикувана от 7dniblagoevgrad.bg се основава на принципите на обективност, достоверност и своевременност, проверка на източниците и представяне на различните гледни точки. 
(3) 7dniblagoevgrad.bg предоставя възможност за безплатен и пълен достъп до секциите на сайта и възможност за ползване на архива от новини.

Чл.5. (1) 7dniblagoevgrad.bg предоставя възможност на посетителите да публикуват новини, като новините се публикуват по преценка на редактор и след неговата намеса. 
(2) 7dniblagoevgrad.bg дава възможност на посетителите да публикуват коментар под статия на 7dniblagoevgrad.bg, след въвеждане на код за сигурност.
(3) Посетителите поместили на сайта информационно съдържание, включително съдържание, защитено като интелектуална собственост, се съгласяват и го предоставят безвъзмездно на 7dniblagoevgrad.bg. Отстъпеното право е неизключително, за неограничена територия, за неопределен период от време. 
(4) Посетителите на 7dniblagoevgrad.bg внимателно подбират и преценяват дали материалите, които желаят да публикуват са приемливи и не нарушават каквото и да са защитими от закона права, включително право на интелектуалната собственост. 

Чл.6. (1) Посетителите на 7dniblagoevgrad.bg се задължават да спазват правилата на интернет етиката, с никакви свои действия да не нарушават разпоредбите на българското законодателство, да не поместват материали с невярно съдържание или такива, накърняващи моралните ценности, да не подбуждат към извършване на престъпления и дискриминация, да не поместват информация, за която знаят или предполагат, че е защитена от авторски или други защитими от закона права- включително- да не публикуват каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, при което биха нарушили права на интелектуална собственост. Всички действия и бездействия, изброени в предходните изречения, извършвани от посетителите на 7dniblagoevgrad.bg ще бъдат възприемани от администраторите като недобронамерени действия, а свързаното с тях информационно съдържание ще бъде премахвано незабавно, без предизвестие или уведомяване. 
(2) Посетителите се съгласяват, че 7dniblagoevgrad.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваното от посетители в сайта информационно съдържание. 7dniblagoevgrad.bg има право да следи публикуваното от посетители информационно съдържание, както и всяка друга информация поместена или разменена от посетители на сайта, но няма задължение да следи за това постоянно, нито има задължение да следи дали поместваната информация е защитена от закона, дали е вярна и достоверна.

Чл.7. Посетителите на 7dniblagoevgrad.bg се съгласяват, че ползването на сайта е свързано със записване cookies/„бисквитки” на устройствата от които ползват сайта, като се съгласяват за това.

Чл.8. (1) Всички съдържащи се материали, поместени в сайта на 7dniblagoevgrad.bg са изключителна собственост на „МЕДИЯ ГРУП ПРЕС” ООД. Всяко използване на такъв материал от други медии следва да бъде придружено от изрично позоваване и линк (хипервръзка) към адреса във 7dniblagoevgrad.bg, откъдето материалът е копиран. Извън описания случай се забранява по всякакъв начин възпроизвеждането, променянето, заличаването, публикуването, разпространяването и разгласяването, включително наподобяването на поместените материали или вида на сайта, без изрично писмено съгласие на носителя на правата на 7dniblagoevgrad.bg – „МЕДИЯ ГРУП ПРЕС ” ООД, освен ако не става въпрос за лична употреба. 
(2) 7dniblagoevgrad.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на публикуваните информационни материали.

ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМА 

Чл.9. (1) Отношенията между 7dniblagoevgrad.bg и Рекламодателите се уреждат с договор между страните. В определени случаи, по преценка на 7dniblagoevgrad.bg, не се сключва писмен договор, а се вземат предвид одобрените от клиента медиа план и оферта, изпратен по електронна поща. Така изпратен медиа план и потвърден от Рекламодател има обвързваща сила за страните от момента на потвърждаването му от двете страни по електронна поща. 
(2) Заявките за реклама с нетърговско (политическо и религиозно) съдържание подлежат на одобрение и могат да бъдат отказани по преценка на 7dniblagoevgrad.bg. 
(3) Всеки Рекламодател получава достъп до статистически данни за хода на рекламната кампания – показвания и кликвания. 
(4) 7dniblagoevgrad.bg има право да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията и др. действия на посетителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

Чл.10 „МЕДИЯ ГРУП ПРЕС” ООД си запазва правото да променя настоящите общи условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на сайта и влизат в сила от деня на публикуването им там. Посетителите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

Чл.11. Всички възникнали спорове в отношенията между посетителите на сайта 7dniblagoevgrad.bg и „МЕДИЯ ГРУП ПРЕС” ООД по повод ползването му се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр. Благоевград, съобразно приложимото българско законодателство.